YEMNL MAL MAVRLERE TASDK ZORUNLU LEMLER

 

YILLIK GELR VE KURUMLAR VERGS BEYANNAMELERNN YMM’LERE TAM TASDK  YAPTIRILMASI ZORUNLU DELDR.

 
30.07.1995 tarihinde yaymlanan 18 Nolu SM,SMMM, YMM Kanunu Genel Teblii ile yllk gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin yeminli mali mavirlerce tasdikine ilikin usul ve esaslar belirlenmitir. 
Szkonusu tebliin tasdike ilikin esaslar balkl 1.blmnn, "A Kapsam" bal altnda; "Yllk gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi (tasfiye, birleme ve devir beyannameleri dahil) vermek durumunda bulunan mkellefler, szkonusu beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolarn ve bildirimlerini diledikleri takdirde yeminli mali mavirlere tasdik ettirebilirler."
29 Nolu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel Tebliinin 1.Blmnn 4-Szleme Dzenlenmesi ve Szlemelerinin Feshi balkl blmnde;
"18 Sra Nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik ve Yeminli Mali Mavirlik Kanunu Genel Teblii ile yaplan dzenleme uyarnca mkellefler diledikleri takdirde tam tasdik hizmetinden yararlanabileceklerdir."
ifadesi yer almtr. Yukarda yer alan aklamalar erevesinde; mkelleflerin herhangi bir artla snrl olmakszn istemeleri halinde tam tasdik hizmetinden yararlanmalar mmkn bulunmaktadr.
 
3568 Sayl Kanun erevesinde Yeminli Mali Mavir (YMM) Tasdik Raporu Dzenlenmesi Zorunlu lemleriyle lgili Hadler:
YMM’ler tarafndan dzenlenecek tasdik raporlar ile ilgili olarak, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Mavirlik ve Yeminli Mavirlik Kanunu Genel Teblilerinde belirtilen usul ve esaslar erevesinde uygulanan ilemlerdeki hadler 03/03/2005 tarih ve  25744 sayl 37 Seri No'lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebli  ile  2004 yl rakamlar aklanmtr. zlenen yllar dikkate alnarak yeniden deerleme oranlarnca artrlr. 2014 takvim yl iin 2013 Yl Yeniden Deerleme Oran olan %3,93'e gre artrlm deerler aadaki gibidir.
1. 1 Sra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Teblide dzenlenen Katma Deer Vergisi Kanununun 11/1-a-c maddesinde yer alan ihracat teslimleri ile ihra kaydyla tecil-terkin kapsamnda yaplan teslimlerden doan katma deer vergisi iadesi ilemlerinde, (2014 Yl her ay iin) 404.400.-  Trk Liras
2. 5 Sra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu  Genel Teblide dzenlenen Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan istisnalarla ilgili ilemlerde 210.600.-Trk Liras,
3. 6 Sra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Teblide dzenlenen Katma Deer Vergisi Kanununun 14 nc maddesinde yer alan uluslararas tamaclk hizmetleriyle ilgili katma deer vergisi iadesi ilemlerinde (2014 Yl her ay iin) 404.400.-Trk Liras,
4. 8 Sra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Teblide dzenlenen Katma Deer Vergisi Kanununun 13 nc maddesinde yer alan aralar, petrol aramalar ve tevik belgeli yatrmlarla ilgili iade ilemlerinde (2014 Yl her ay iin) 404.400.-Trk Liras
5. 9 Sra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Teblide dzenlenen Katma Deer Vergisi Kanununun 29/2 maddesinde yer alan indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili iade ilemlerinde (2014 Yl her ay iin) 812.250.- Trk Liras,
6. 15 Sra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Teblide dzenlenen Katma Deer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde yer alan bavul ticareti ve yolcu beraberi eya ihracatyla ilgili katma deer vergisi iadesi ilemlerinde  (2014 Yl her ay iin) 104.150.- Trk Liras,
7. 19 Sra No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Teblide dzenlenen Katma Deer Vergisi Kanunun 15 inci maddesinde yer alan diplomatik istisnalar ile ilgili katma deer vergisi iadesi ilemlerinde (2014 Yl her ay iin)   404.400.-Trk Liras

 

 

 

 

 

 

 

 

   ILETISIM  /  KNYE  /  SITENE EKLE

 

Ekonomi  /   Finans  /   Sirketler  /   Sehirler  /   Staj  /   Sosyal Gvenlik  /   Pratik Bilgiler  /   Muhasebe  /   Denetim  /   Mevzuat  /   Haber  /   Is Hayati  /   Egitim - gretim  /   Vergi  /   SGK  /   Emeklilik  /   Asgari cret  /   Asgari Geim Indirimi  /   Torba Yasa  /   Trmob  /   SMMM  /   Sektrler  /   Soru - Cevap  /   YMM  /   Maliye  /   Resmi Gazete  /   Beyannameler  /   Seminerler  /   Kurslar  /   Yazarlar  /   Is Ilanlari  /   e-fatura  /   e-defter  /   6736 Sayili Yeniden Yapilandirma Kanunu  /   e-tebligat  /   6736 Vergi ve SGK Affi

 
e-fatura