HARÇLAR 2014

     

2014 YILINDA UYGULANACAK BAZI HARÇ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR *

TİCARET SİCİL HARÇLARI:
Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil)     
1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında:    TL
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde    187,10
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde    536,50
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde    1.208,90
2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için)     
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde    92,80
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde    132,90
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde    294,20
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde: (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz)   
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait olan işletmelerde    92,80
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde    132,90
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde    294,20
4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydı silinmesi dahil)     
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde    36,20
b) Şahıs şirketlerinde ait işletmelerde    52,40
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.  92,80
     
NOTER HARÇLARI :
Defter tasdiki:  TL
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):  
aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler  20,30
bb) Serbest meslek kazanç defteri  25,20
cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler  25,20
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:   
100 sayfaya kadar (100 dahil)  6,60
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için  6,60
     
     
     
     
VERGİ YARGISI HARÇLARI:
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi  Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.
I- Başvurma harcı: TL
     a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare  Mahkemelerine başvurma                                                                                 25,20
     b)Danıştaya başvurma                                                                                                                                                    52,40
     c)Danıştaya temyiz başvuru harcı 109,20
     d) Bölge idare mahkemesine itiraz harcı  72,80
 II- Nispi harçlar:  
 a) Vergi Mahkemesi ile Bölge İdare Mahkemesi Kararlarında: Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (25,20 TL’den) az olmamak üzere        Binde 4,55
  b) Danıştay kararlarında: Karar altına alınan uyuşmazlık  konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (52,40 TL’den) az olmamak üzere (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir.)      Binde 9,10
  III- Maktu harç:  
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:  
       a)Vergi mahkemesi ve bölge idare  mahkemesi kararlarında                                                             25,20
       b)Danıştay kararlarında                              52,40
       c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında                              52,40
  IV- Suret harçları:    
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)                1,10
     
BAZI TAPU HARÇLARI
Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı                                  Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir. Binde 20 (22.09.2012 den itibaren)
Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için Binde 20 (22.09.2012 den itibaren)
Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için Binde 20 (22.09.2012 den itibaren)
Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için Binde 20 (22.09.2012 den itibaren)
Gayrimenkul üzerine İrtifak hakkı tesis ve devrinde (634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için Binde 20 (22.09.2012 den itibaren)
İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı Binde 20 (22.09.2012 den itibaren)
   
     
*2014 Yılında uygulanacak harçların tamamı için, 30/12/2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 71 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğine bakınız.
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com

 
e-fatura