STEE BALI SGORTA PRMLER

STEE BALI SGORTALILARIN PRM ORANLARI
 (01.10.2008’den itibaren)

 

Oran (%)

Malullk, Yallk ve lm Sigortalar Primi

20

Genel Salk Sigortas Primi

12

TOPLAM

32

stee bal sigorta primi, 5510 sayl Yasann  82 nci maddesine gre belirlenen prime esas kazancn alt snr ile st snr arasnda, sigortal tarafndan beyan edilecek prime esas aylk kazancn % 32'sidir. Bunun % 20'si malullk, yallk ve lm sigortalar primi, % 12'si genel salk sigortas primidir. Yasann, 51 inci maddesinin nc fkrasnda belirtilenlerden, Kanunun 82 nci maddesine gre belirlenen prime esas kazancn alt snr ile st snr arasnda olmak kaydyla belirlenen gnlk kazan ve gn says zerinden malullk, yallk ve lm sigortalar ile genel salk sigortas primi alnmaktadr. Sigortallarn prime esas kazan ile ilgili olarak beyanda bulunmalar esastr.

stee bal sigortallktaki prime esas kazanlar ile prim deme gn saylar ksa vadeli sigorta uygulamalarnda dikkate alnmaz.

5510 SAYILI SOSYAL SGORTALAR VE GENEL SALIK
SGORTASI KANUNU

stee bal sigorta ve artlar
 MADDE 50- stee bal sigorta; kiilerin istee bal olarak prim demek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarna ve genel salk sigortasna tbi olmalarn salayan sigortadr.

(Deiik ikinci fkra: 17/4/2008-5754/30 md.) stee bal sigortal olabilmek iin Trkiye'de ikamet edenler ile Trkiye’de ikamet etmekte iken sosyal gvenlik szlemesi imzalanmam lkelerdeki Trk vatandalarndan;

a) Bu Kanuna tbi zorunlu sigortal olmay gerektirecek ekilde almamak veya sigortal olarak almakla birlikte ay ierisinde 30 gnden az almak ya da tam gn almamak,
b) Kendi sigortall nedeniyle aylk balanmam olmak,
c) 18 yan doldurmu bulunmak,
d) stee bal sigorta talep dilekesiyle Kuruma bavuruda bulunmak,
artlar aranr.

 stee bal sigorta balangc ve sona ermesi
 MADDE 51- (Deiik birinci fkra: 17/4/2008-5754/31 md.) stee bal sigortallk, mracaatn Kurum kaytlarna intikal ettii tarihi takip eden gnden itibaren balar.

 stee bal sigortal olarak prim denen tarihlerde, 4 nc maddeye gre sigortal olmay gerektirecek almas bulunduu tespit edilenlerin, zorunlu sigortallkla akan istee bal prim denen sreleri iptal edilerek, bu sreye ilikin dedikleri primler ilgililere iade edilir.

(Ek fkra: 17/4/2008-5754/31 md.) Ay ierisinde 30 gnden az alan veya 80 inci madde uyarnca prim deme gn says, ay iindeki toplam alma saatinin 4857 sayl Kanuna gre belirlenen gnlk normal alma saatine blnmesi suretiyle hesaplanan sigortallarn ayn ay ierisinde istee bal sigortaya prim demeleri halinde, primi denen sreler zorunlu sigortalla ilikin prim deme gn saysna otuz gn gememek zere eklenir ve eklenen bu sreler, 4 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamnda sigortallk sresi olarak kabul edilir.

 stee bal sigortallk;
a) stee bal sigortalln sona erdirme talebinde bulunanlarn, primi denmi son gn takip eden gnden,
b) Aylk talebinde bulunanlarn, ayla hak kazanm olmak artyla talep tarihinden,
c) len sigortalnn lm tarihinden,
itibaren sona erer.
stee bal sigorta primi denmi sreler, malllk, yallk ve lm sigortalar ile genel salk sigortas hkmlerinin uygulamasnda dikkate alnr ve bu sreler 4 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamnda sigortallk sresi olarak kabul edilir.

stee bal sigorta primleri ve denmesi
 MADDE 52- (Deiik: 17/4/2008-5754/32 md.)
stee bal sigorta primi, 82 nci maddeye gre belirlenen prime esas kazancn alt snr ile st snr arasnda, sigortal tarafndan belirlenen prime esas aylk kazancn % 32'sidir. Bunun % 20'si malllk, yallk ve lm sigortalar primi, % 12'si genel salk sigortas primidir. 51 inci maddenin nc fkrasnda belirtilenler iin 82 nci maddeye gre belirlenen prime esas kazancn alt snr ile st snr arasnda olmak kaydyla belirlenen gnlk kazan ve gn says zerinden malllk, yallk ve lm sigortalar ile genel salk sigortas primi alnr.

stee bal sigortal olanlar, bakmakla ykml olunan kii olsa dahi, 60 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamnda genel salk sigortals saylr ve genel salk sigortas primini de demekle ykmldrler. Yabanc lke vatandalarndan Trkiye’de yerleik olma hali bir yl doldurmadka genel salk sigortas primi alnmaz ve bu kiiler genel salk sigortals saylmaz.

Ait olduu aydan itibaren en ge 12 ay iinde 89 uncu maddenin ikinci fkrasna gre hesaplanacak gecikme cezas ve gecikme zammyla birlikte primi denmeyen sreler, sigortallk sresinden saylmaz. Bu 12 aylk sreden sonra denen primler 89 uncu maddenin nc fkras hkmlerine gre iade edilir.

stee bal sigortallarn zorunlu sigortallk nedeniyle prim borcunun bulunmas halinde, istee bal sigortaya tbi denen primler ncelikle zorunlu sigortallk nedeniyle Kuruma olan borlarna mahsup edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

   ILETISIM  /  KNYE  /  SITENE EKLE

 

Ekonomi  /   Finans  /   Sirketler  /   Sehirler  /   Staj  /   Sosyal Gvenlik  /   Pratik Bilgiler  /   Muhasebe  /   Denetim  /   Mevzuat  /   Haber  /   Is Hayati  /   Egitim - gretim  /   Vergi  /   SGK  /   Emeklilik  /   Asgari cret  /   Asgari Geim Indirimi  /   Torba Yasa  /   Trmob  /   SMMM  /   Sektrler  /   Soru - Cevap  /   YMM  /   Maliye  /   Resmi Gazete  /   Beyannameler  /   Seminerler  /   Kurslar  /   Yazarlar  /   Is Ilanlari  /   e-fatura  /   e-defter  /   6736 Sayili Yeniden Yapilandirma Kanunu  /   e-tebligat  /   6736 Vergi ve SGK Affi

 
e-fatura