FL HZMET SRES ZAMMI UYGULAMASI
 
  
5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu’nun 40’nc maddesinde “Fiili hizmet sresi zamm” dzenlenmitir. Bu maddeye gre aada belirtilen iyerlerinde ve ilerde bu Yasann 4 nc maddenin birinci fkrasnn (a) ve (c) bentleri kapsamnda alan sigortallarn prim deme gn saylarna, bu iyerlerinde ve ilerde geen alma srelerinin her 360 gn iin karlarnda gsterilen gn saylar, fiili hizmet sresi zamm olarak eklenir. 360 gnden eksik srelere ait fiili hizmet sresi zamm, 360 gn iin eklenen fiili hizmet sresi ile orantl olarak belirlenecektir. Ayrca, almann fiili hizmet sresi zamm kapsamnda deerlendirilebilmesi iin, tablonun (13) ve (14) numaral sralarnda belirtilen sigortallar hari sigortalnn kapsamdaki iyerleri ile birlikte belirtilen ilerde fiilen almas ve sz konusu ilerin risklerine maruz kalmas arttr. Bu maddeye gre, aadaki bentlerden birden fazlasna dahil olanlar iin, en yksek olan bentten fiili hizmet sresi zamm uygulanr.
 
Kapsamdaki ler/yerleri
Kapsamdaki Sigortallar
Eklenecek
Gn Says
1)
Kurun ve arsenik ileri
1)
Kurun retilen galenit, serzit, anglezit gibi cevherlerin karlmasna ilikin maden oca ilerinde alanlar.
 
 
2)
Kurunlu madenlerden yahut iinde kurun bulunan kl, maden kp, kurun frn kurumu, stbe art ve benzeri maddelerden kurun retimi iin yaplan izabe ilerinde alanlar.
60
3)
Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yaplan kurun alam ilerinde alanlar.
 
4)
Kurun izabe frnlarnn teksif odalarnda biriken kuru tozlar kaldrma ilerinde alanlar.
90
2)
Cam fabrika ve atlyeleri
1)
Cam yapmnda kullanlan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, kartrma ve kurutma ilerinde(bu ileri yapmak zere tam kapal odalar iinde otomatik makineli tesisat veya alma ortamndaki tozlar salk iin tehlike oluturmayacak dzeye indiren havalandrma tesisat bulunmad takdirde) alanlar.
 
 
2)
Eritme ilerinde (otomatik besleme frnlaryla allmad takdirde) alanlar.
3)
Ateilik ilerinde alanlar.
4)
fleme ilerinde (tamamen otomatik makinelerle yaplmad takdirde) alanlar.
5)
Basnla yaplan cam ilerinde (cam tazyiki ileri) alanlar.
6)
Ayna cam sanatnda potal cam dkm ilerinde (potalar kalp masasna mekanik aralarla tanmad takdirde) alanlar.
60
7)
Cam frn bandan alma ilerinde alanlar.
 
8)
Yayma frnlarnda dzeltme ilerinde alanlar.
9)
Tra ilerinde alanlar.
10)
Asitle hak ve cilalama ilerinde alanlar.
11)
Basnl havayla kum pskrten cihazlarla yaplan ilerde (alma ortamndaki tozlar salk iin tehlike oluturmayacak dzeye indiren havalandrma tesisat bulunmad takdirde) alanlar.
12)
Pota ve ta odalarnda grlen ilerde alanlar.
3)
Cva retimi ileri sanayii
1)
Cva izabe frnlarnda grlen ilerde alanlar.
 
2)
Elementer cva bulunan ocaklarda grlen ilerde alanlar.
90
4)
imento fabrikalar
1)
lkel maddeleri krma, ufalama, ezme, eleme ve kartrma ilerinde alanlar.
 
 
2)
Otomatik frnlarda piirme ilerinde alanlar.
3)
Klinkeri tme, eleme, torba ve flara koyma ilerinde (otomatik olarak tozun etrafa yaylmasn nleyici bir dzenleme yaplmad takdirde) alanlar.
60
5)
Kok fabrikalaryla termik santraller
1)
Ateilik, ocak temizlii, jeneratr, doldurma, boaltma ve temizleme ilerinde alanlar.
 
 
2)
Kimyasal artma ilerinde alanlar.
3)
Gazn getii cihaz ve borularn onarlmas ve temizlenmesi ilerinde alanlar.
4)
Kok fabrikalarnda kmr ve ocak ilerinde alanlar.
5)
Elektrik enerji retim santrallerinin kazan dairesindeki ateilik, kl ve kmrlerin tanmas ilerinde alanlar.
60
6)
Termik santrallerle her eit buhar kazanlarnn kazan dairesindeki ateilik, kl ve kmrlerin tanmas ilerinde alanlar.
 
6)
Alminyum fabrikalar
1)
Alminyum oksit retimi ilerinde alanlar.
 
2)
Alminyum bronzu hazrlama ilerinde alanlar.
60
3)
Alminyum madeni retimi ilerinde alanlar.
 
7)
Demir ve elik fabrikalar
1)
Demir izabe fabrikalarnda cevherin demire evrilmesi ileriyle boru fabrikalarnn frn ve dkm dairelerinde yaplan ilerinde alanlar.
 
2)
elikhanelerin elik yaplan frnlaryla bunlarn teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki frnlarda ve konvertrlerde yaplan ilerinde alanlar.
3)
Sv haldeki demir ve eliin tesisat ve tehizatla veya mekanik olarak tanmasna ilikin ilerde alanlar.
90
4)
Scak veya sv haldeki crufun tanmas ve ilenmesi ilerinde alanlar.
 
5)
Haddehanelerde (souk demirle allan haddehaneler hari), frnlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kzgn veya svelik yahut demirle besleyen tesisat ve aralarla grlen ilerle kzgn halde olan yar mamul paralarn kesilmesi ve hazrlanmas ilerinde alanlar.
8)
Dkm fabrikalar
1)
Dkm kalp ve maalarnn yaplmas ve dkme hazr duruma getirilmesi ilerinde alanlar.
 
2)
Dkm arjnn hazrlanmas ve her eit maden eritme (izabe) frnlarnn dkme hazr duruma getirilmesi ilerinde alanlar.
60
3)
Maden eritme ve dkme ilerinde alanlar.
 
9)
Asit retimi yapan fabrika ve atlyeler
1)
Asit iin hammaddelerin hazrlanmas ilerinde alanlar.
 
2)
Asidin yaplma safhalarndaki ilerinde alanlar.
90
3)
Baca gazlarndan asit elde edilmesi ilerinde alanlar.
 
10)
Yeralt ileri
Maden ocaklar (elementer cva bulunduu saptanan cva maden ocaklar hari), kanalizasyon ve tnel yapm gibi yer altnda yaplan ilerde alanlar.
180
11)
Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yaplan iler
Doal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya btn dier korpskler emanasyon kaynaklar ile yaplan ilerde alanlar.
90
12)
Su altnda veya su altnda basnl hava iinde almay gerektiren iler
1)
Su altnda basnl hava iinde almay gerektiren ilerden 20-35 metreye kadar derinlik veya 2-3,5 kg/cm² basnta yaplan ilerde alanlar.
60
 
2)
Su altnda basnl hava iinde almay gerektiren ilerden 35-40 (40 hari) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hari) kg/cm² basnta yaplan ilerde alanlar.
90
3)
Dalglk iinde alanlar.
 
13)
Trk Silahl Kuvvetlerinde
Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbalar.
90
14)
Emniyet ve polis mesleinde, Milli stihbarat Tekilatnda
Asaleti onaylanm olmak artyla adaylkta geirilen sreler dahil polis, komiser yardmcs, komiser, ba komiser, emniyet amiri, emniyet mdrleri ile bu ve daha yukar maa ve derecelerdeki emniyet mensuplar, Milli stihbarat Tekilat mensuplar.
90
15)
tfaiye veya yangn sndrme ileri
Yangn sndrme ilerinde alanlar.
60
 
Dier taraftan, yukarda belirtilen eklide hesaplanan fiili hizmet sresi zamm, yukardaki tablonun (13) ve (14) numaral srasnda yer alan sigortallar iin sekiz, dier sigortallar iin be yl gememek zere uzun vadeli sigorta kollar uygulamasnda prim deme gn saysna eklenecektir. Bu srelerin, yl gememek zere yars emeklilik ya hadlerinden indirilecektir. Tablonun (10) numaral srasnda yer alan sigortallar iin sre snr uygulanmayacaktr. te yandan, ya haddi indiriminden yararlanabilmek iin lm ve maluliyet halleri hari tablonun (10) numaral srasnda yer alan sigortallarn en az 1800 gn, dier sralarda yer alan sigortallarn ise en az 3600 gn belirtilen iyeri ve ilerde alm olmalar arttr.
 
Ayn maddede, bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar da Kurumun nerisi zerine Bakanlka karlacak ynetmelik ile dzenlenecei hkm altna alnmtr.
 
Bu hkmlere istinaden alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl’nca karlan Fiili Hizmet Sresi Zamm Uygulamasnn Usul Ve Esaslar Hakknda Ynetmelik, 27.09.2008 tarih ve 27010 sayl Resmi Gazete’de yaymlanarak, 01.10.2008 tarihinde yrrle girmitir. Bu Ynetmelikte; Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununda ngrlen fiili hizmet sresi zamm uygulamasna ilikin usul ve esaslar belirlenmitir.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ILETISIM  /  KNYE  /  SITENE EKLE

 

Ekonomi  /   Finans  /   Sirketler  /   Sehirler  /   Staj  /   Sosyal Gvenlik  /   Pratik Bilgiler  /   Muhasebe  /   Denetim  /   Mevzuat  /   Haber  /   Is Hayati  /   Egitim - gretim  /   Vergi  /   SGK  /   Emeklilik  /   Asgari cret  /   Asgari Geim Indirimi  /   Torba Yasa  /   Trmob  /   SMMM  /   Sektrler  /   Soru - Cevap  /   YMM  /   Maliye  /   Resmi Gazete  /   Beyannameler  /   Seminerler  /   Kurslar  /   Yazarlar  /   Is Ilanlari  /   e-fatura  /   e-defter  /   6736 Sayili Yeniden Yapilandirma Kanunu  /   e-tebligat  /   6736 Vergi ve SGK Affi

 
e-fatura