e-BEYANNAME UYGULAMASI
 
(Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması, tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsamaktadır.)
E-BEYANNAME VERMEK ZORUNDA OLANLAR
VERİLMESİ ZORUNLU OLAN BEYANNAMELER
VERİLMESİ İHTİYARİ OLAN BEYANNAMELER
E-BEYANNAME VERMESİ İHTİYARİ OLANLAR
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının MükellefleriHiçbir Hadle Sınırlı Olmaksızın
06 ŞUBAT 2007 tarihinden itibaren vermeleri gereken TÜM BEYANNAMAMELERİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERMEK ZORUNDADIRLAR.
 
 
Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleriHiçbir Hadle Sınırlı Olmaksızın
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi,
Geçici Vergi Beyannamelerini
 
2007 Yılına İlişkin 25 Marta kadar verilecek Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile 2008 yılının birinci geçici vergi dönemine ilişkin olup, 14 Mayıs 2008 tarihine kadar verilecek olan Geçici Vergi Beyannamesinden başlamak üzere,
Katma Değer Vergisi Beyannameleri  (1 ve 2 no.lu),
Ekim 2007 Dönemine ilişkin olup, 24 Kasım 2007 tarihine kadar verilecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesinden
Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerine göre üçer aylık dönemler halinde beyanname vermelerine izin verilenler için Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine ilişkin olup, 24 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesinden,
Başlamak üzere,
Muhtasar Beyanname
Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine ilişkin olup, 23 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesinden,
Ekim 2007 Dönemine ilişkin olup, 23 Kasım 2007 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesinden,
Başlamak üzere,
* Damga Vergisi Beyannamesi
 
Basit usulde vergilendirilen mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi almak isteyen meslek odaları
Kurumlar Vergisi mükellefleri, Hiçbir Hadle Sınırlı Olmaksızın
Yıllık, Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 Geçici Vergi Beyannamesi,
Katma Değer Vergisi Beyannameleri  (1 ve 2 no.lu),
Ekim 2007 Dönemine ilişkin olup, 24 Kasım 2007 tarihine kadar verilecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesinden
Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerine göre üçer aylık dönemler halinde beyanname vermelerine izin verilenler için Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine ilişkin olup, 24 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan KatmaDeğer Vergisi Beyannamesinden,
Başlamak üzere,
 Muhtasar Beyanname
Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine ilişkin olup, 23 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesinden,
Ekim 2007 Dönemine ilişkin olup, 23 Kasım 2007 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesinden,
Başlamak üzere,
* Damga Vergisi      Beyannamesi,
 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi MükellefleriHiçbir Hadle Sınırlı Olmaksızın
Haziran 2007 dönemine ait olup, 15 Temmuz 2007 tarihine kadar verilmesi gereken Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi/Sigorta Muameleleri Vergisi) Beyannamesinden,
Başlamak üzere,
 
 
Özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergisi mükellefleri Hiçbir Hadle Sınırlı Olmaksızın
Özel Tüketim Vergisi(2-a Beyannamesi Hariç)Beyannamesi, Özel iletişim Vergisi Beyannamesi
 Şans Oyunları Vergisi Beyannamesini
 
 
OtomasyonaGeçmeyenVergi Dairesi Mükellefleri
Bilindiği ÜzereOtomasyona Geçmeyen Vergi Dairelerinin MükellefleriBeyannamelerini e-beyanname olarak gönderememektedir. Ancak, bu vergi dairesi müdürlüklerinin otomasyona geçtiğinin Gelir İdaresi Başkanlığı, internet sitesinden (www.gib.gov.tr)DUYURULMASINI İZLEYEN OTUZUNCU GÜNDEN İTİBARENbu vergi dairelerinin mükellefleri zorunluluk kapsamına giren beyannamelerini elektronik ortamda göndermeye başlayacaklardır. (376 No’lu VUK Genel Tebliği)
e- beyanname kapsamında olan mükellefler ile ihtiyari olarak bu kapsama giren mükellefler, cari döneme ait beyannameler kanuni süresi geçtikten sonra verilen beyannameler ile ek ya da pişmanlık talepli olarak verilecek beyannamelerin tamamı e-beyanname  olarak vereceklerdir.
Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilen Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefleri, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına elektronik ortamda verilebilen tüm vergi beyannamelerini 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda göndereceklerdir.
 

MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com

 
e-fatura