AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

 

TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR

1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince;

TL

 

1.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar

10

 

1.2. Diğer amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar

20

2. 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 27 nci  maddesi hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak; muhasebe kayıtlarında olup 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen alacakların dışında kalan Devlet alacaklarından muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar

15

3. 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye  dayanılarak; muhasebe kayıtlarında olup 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen alacakların dışında kalan kamu alacaklarından muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar

15.000

Kaynak: (27.1.2011 Tarih ve 27828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2011/1))


TAHSİLAT İÇGENELGESİ SERİ NO: 2009/1

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Tarih

23/03/2009

Sayı

B.07.1.GİB.0.06.38/3802-94

Konu

Tahsil imkansızlığı nedeniyle terkin

 

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ
SERİ NO: 2009/1
........................VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

28.02.2009 tarihli ve 27155 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 32 nci maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun "Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin" başlıklı 106 ncı maddesinin birinci fıkrasında ibare değişikliği yapılmıştır.
Anılan madde hükmü, değişiklik sonrasında aşağıdaki şekli almıştır.

"Yapılacak takip sonunda tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasına (10 Türk Lirası dahil), diğer amme alacaklarında 20 Türk Lirasına (20 Türk Lirası dahil) kadar amme alacakları, amme idarelerince terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilir. Bakanlar Kurulu, bu tutarları topluca veya ayrı ayrı on katına kadar artırmaya yetkilidir.

Maliye ve Gümrük Bakanı, yukarıdaki fıkra hükmüne göre terkin edilecek amme alacağının miktarını belirlemeye yetkilidir.

Terkin selahiyetini haiz olanlar bu selahiyetlerin tamamını veya bir kısmını mahalli makamlara bırakabilirler."

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinin verdiği yetkiye istinaden tüm amme alacakları için Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 8 Türk Liralık terkin yetki sınırını, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacakları için 10 Türk Lirasına (10 Türk Lirası dahil), diğer amme alacakları içinde 20 Türk Lirasına (20 Türk Lirası dahil) çıkaran bu değişiklik 5838 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca yayımlandığı 28.02.2009 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu madde hükmünde yapılan değişikliğe dayanılarak,  her bir alacak türü ve dönemi itibariyle, alacak aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, faiz ve varsa bağlı cezaları toplamı dahil olmak üzere;
-213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasını (10 TL dahil),
-diğer amme alacaklarında ise 20 Türk Lirasını (20 TL dahil),
aşmayan amme alacaklarının, alacaklı tahsil dairelerince terkin edilmesi uygun görülmüştür.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com

 
e-fatura