ALT VERENLK YNETMEL 
27 Eyll 2008, Cumartesi                                                                                                                  Say : 27010

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

ALT VERENLK YNETMEL

 BRNC BLM

Ama ve Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Ynetmeliin amac, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanunu kapsamnda asl iveren-alt iveren ilikisinin kurulma artlarn, alt iverene ait iyerinin bildirimini, tescilini, alt iverenlik szlemesinde bulunmas gereken hususlar dzenlemektir.

 Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Ynetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununun 3 nc maddesi hkmne dayanlarak hazrlanmtr.

 Tanmlar

MADDE 3 – (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alt iveren: Bir iverenden, iyerinde yrtlen mal veya hizmet retimine ilikin yardmc ilerde veya asl iin bir blmnde iletmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren ilerde i alan, bu i iin grevlendirdii iilerini sadece bu iyerinde ald ite altran gerek veya tzel kiiyi yahut tzel kiilii olmayan kurum ve kurulular,

 b) Alt iverenlik szlemesi: Asl iveren ile alt iveren arasnda yazl olarak yaplan ve 10 uncu maddede belirtilen hususlar ihtiva eden szlemeyi,

c) Asl i: Mal veya hizmet retiminin esasn oluturan ii,

) Asl iveren: yerinde yrtt mal veya hizmet retimine ilikin yardmc ileri veya asl iin bir blmnde iletmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren ileri dier iverene veren, asl ite kendisi de ii altran gerek veya tzel kiiyi yahut tzel kiilii olmayan kurum ve kurulular,

d) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,

e) Blge Mdrl: yerinin kaytl olduu Bakanlk Blge Mdrln,

f) Kanun: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununu,

g) Muvazaa:

1) yerinde yrtlen mal veya hizmet retimine ilikin asl iin bir blmnde uzmanlk gerektirmeyen ilerin alt iverene verilmesini,

2) Daha nce o iyerinde altrlan kimse ile kurulan alt iverenlik ilikisini,

3) Asl iveren iilerinin alt iveren tarafndan ie alnarak haklar kstlanmak suretiyle altrlmaya devam ettirilmesini,

4) Kamusal ykmllklerden kanmak veya iilerin i szlemesi, toplu i szlemesi yahut alma mevzuatndan kaynaklanan haklarn kstlamak ya da ortadan kaldrmak gibi taraflarn gerek iradelerini gizlemeye ynelik ilemleri,

ihtiva eden szlemeyi,

 ) Yardmc i: yerinde yrtlen mal veya hizmet retimine ilikin olmakla beraber dorudan retim organizasyonu ierisinde yer almayan, retimin zorunlu bir unsuru olmayan ancak asl i devam ettike devam eden ve asl ie baml olan ii,

ifade eder. 

KNC BLM

Asl veren-Alt veren likisinin Kurulmas, Bildirimi ve yerinin Tescili

 Asl iveren-alt iveren ilikisinin kurulma artlar

MADDE 4 – (1) Asl iveren alt iveren ilikisinin kurulabilmesi iin;

a) Asl iverenin iyerinde mal veya hizmet retimi ilerinde alan kendi iileri de bulunmaldr.

b) Alt iverene verilen i, iyerinde mal veya hizmet retiminin yardmc ilerinden olmaldr. Asl iin blnerek alt iverene verilmesi durumunda ise, verilen i iletmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren bir i olmaldr.

c) Alt iveren, stlendii i iin grevlendirdii iilerini sadece o iyerinde ald ite altrmaldr.

) Alt iverene verilen i, iyerinde yrtlen mal veya hizmet retimine ilikin bir i olmal, asl ie baml ve asl i srd mddete devam eden bir i olmaldr.

d) Alt iveren, daha nce o iyerinde altrlan bir kimse olmamaldr. Ancak daha nce o iyerinde altrlan iinin bilahare tzel kii irketin ya da adi ortakln hissedar olmas, alt iveren ilikisi kurmasna engel tekil etmez.

 yerini bildirme

MADDE 5 – (1) Alt iveren, kendi iyeri iin Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkras hkmne gre bildirim yapmakla ykmldr.

(2) Alt iveren, iyerinin tescili iin ekli Bakanlka belirlenen iyeri bildirgesi ile birlikte 6 nc maddede belirtilen belgeleri blge mdrlne verir.

(3) Bir iyerinde her ne suretle olursa olsun asl iveren-alt iveren ilikisinin kurulmas yeni bir iyeri kurulmas olarak deerlendirilir.

yeri bildirgesi ile birlikte verilecek belgeler

MADDE 6 – (1) yeri bildirgesi ile birlikte;

a) Tzel kiiler iin Ticaret Sicil Gazetesi sureti,

b) mza sirkleri,

c) Alt iverenlik szlemesi ve ekleri,

blge mdrlne verilir.

 yeri tescili

MADDE 7 – (1) Blge mdrlnce, 5 inci maddenin birinci fkras uyarnca bildirimde bulunan alt iverenin iyeri tescil edilerek iyeri iin bir sicil numaras verilir.

(2) yeri bildirgesinde beyan edilen bilgilerin ve eklenmesi gereken belgelerin eksik veya geree aykr olmas hlinde iyerinin tescili yaplmaz.

 Kayt d alt iveren iyerlerinin tescil ilemleri

MADDE 8 – (1) Sosyal Gvenlik Kurumu mfettileri veya dier kamu kurum ve kurulularnn denetim elemanlarnca iyerlerinde yaplan denetimlerde ya da ihale makamlar, ruhsata tabi ilerde (maden arama ve iletme, inaat, ta oca ve benzeri) ruhsat veren merciler (valilikler, kaymakamlklar, belediyeler), sosyal gvenlik il mdrlkleri, vergi daireleri de kendi mevzuatlar asndan yaptklar ilemler srasnda, iyerlerinin Kanunun 3 nc maddesine gre ilgili blge mdrlne bildirimde bulunup bulunmadn kontrol ederler. Bildirim yapmam olan iyerlerinin unvan ve adreslerini ilgili blge mdrlne bir yaz ile en ge 15 gn iinde bildirirler.

(2) Denetim elemanlarnca veya kamu kurumlarnca yaplan bildirimler dikkate alnarak blge mdrlnce Kanunun 3 nc maddesine gre gerekli ilemler yaplr.

NC BLM

Alt verenlik Szlemesi, Asl in Blnmesi ve Muvazaann ncelenmesi

 Alt iverenlik szlemesi

MADDE 9 – (1) Alt iverenlik szlemesi asl iveren ile alt iveren arasnda yazl ekilde yaplr.

(2) Asl iveren ile alt iveren arasnda yaplan ve iin stlenilmesine esas tekil eden szlemede, 10 uncu maddede yer alan hususlarn bulunmas hlinde sz konusu szleme alt iverenlik szlemesi olarak kabul edilebilir.

 Alt iverenlik szlemesinde yer almas gereken hususlar

MADDE 10 – (1) Alt iverenlik szlemesinde;

a) Asl iveren ile alt iverenin iyeri unvan ve adresi,

b) Asl iveren ile alt iverenin tzel kiilii ya da tzel kiilii olmayan kurum ve kurulu olmas hlinde iveren vekillerinin ad soyad ve adresi,

c) yerinde yrtlen asl iin ne olduu,

) Alt iverene verilen iin ne olduu,

d) Alt iverene asl iin bir blm veriliyor ise; verilen iin iletmenin ve iin gerei ile teknolojik sebeplerle uzmanlk gerektirme kouluna ilikin teknik aklama,

e) Taraflarca ngrlm ise iin balama ve biti tarihleri,

f) Alt iverenin faaliyetlerini iyerinin hangi blmnde gerekletirecei,

g) Kanunun 2 nci maddesinde yer alan; asl iverenin, alt iverenin iilerine kar o iyeriyle ilgili olarak Kanundan, i szlemesinden veya alt iverenin taraf olduu toplu i szlemesinden doan ykmllklerinden, alt iveren ile birlikte sorumlu olaca,

) Alt iverenlik szlemesinin yaplmasndan nce asl iveren tarafndan altrlan iilerin alt iveren tarafndan ie alnmas hlinde, bu iilerin haklarnn kstlanamayaca,

h) Alt iverene verilen iin taraflar asndan yrtlme esaslar,

) Asl iveren veya vekili ile alt iveren veya vekilinin imzas,

hususlarna yer verilir.

(2) Bir iyerinde, iletmenin ve iin gerei ile teknolojik sebeplerle uzmanlk gerektiren bir iin alt iverene verilmesi hlinde, alt iverenin uzmanln belgelendirmesi amacyla szleme kapsamndaki ie uygun; i ekipman listesi, i bitirme belgesi, operatr ve teknik eleman sertifikalar szlemeye eklenir.

 letmenin ve iin gerei ile teknolojik sebeplerle uzmanlk gerektiren i

MADDE 11 – (1) letmenin ve iin gerei ile teknolojik sebeplerle uzmanlk gerektiren i, mal veya hizmet retiminin zorunlu unsurlarndan olan, iin nitelii gerei iletmenin kendi uzmanl dnda ayr bir uzmanlk gerektiren itir.

(2) verenin kendi iileri ve ynetim organizasyonu ile mal veya hizmet retimi yapmas esastr.

(3) Ancak asl i;

a) letmenin ve iin gerei,

b) Teknolojik sebeplerle uzmanlk gerektirmesi,

artlarnn birlikte gereklemesi hlinde blnerek alt iverene verilebilir.

(4) Asl iin bir blmnde i alan alt iveren, stlendii ii blerek bir baka iverene veremez.

 Muvazaann incelenmesi

MADDE 12 – (1) 7 nci madde uyarnca tescili yaplan iyeri iin 6 nc maddede belirtilen belgelerde Kanuna aykrlk veya muvazaa kanaatini oluturan delillerin bulunmas hlinde, sz konusu belgeler gerekesi ile birlikte incelenmek zere blge mdrlnce i tefti grup bakanlna intikal ettirilir.

(2) Muvazaann incelenmesinde zellikle;

a) Alt iverene verilen iin, iyerinde asl iveren tarafndan yrtlen mal veya hizmet retimine ilikin asl iin yardmc ilerinden olup olmad,

b) Alt iverene verilen iin iletmenin ve iin gerei ile teknolojik nedenlerle uzmanlk gerektiren bir i olup olmad,

c) Alt iverenin daha nce o iyerinde altrlan bir kii olup olmad,

) Alt iverenin ie uygun yeterli ekipman ile tecrbeye sahip olup olmad,

d) stihdam edecei iilerin niteliklerinin yaplacak ie uygun olup olmad,

e) Alt iverene verilen ite asl iveren adna koordinasyon ve denetimle grevlendirilenlerden baka asl iverenin iisinin alp almad,

f) Yaplan alt iverenlik szlemesinin i hukukunun ngrd kamusal ykmllklerden kanmay amalayp amalamad,

g) Yaplan alt iverenlik szlemesinin iilerin i szlemesi, toplu i szlemesi yahut mevzuattan kaynaklanan bireysel veya kolektif haklarn kstlamaya ya da ortadan kaldrmaya ynelik yaplp yaplmad,

hususlar gz nnde bulundurulur.

 nceleme sonucu yaplacak ilemler

MADDE 13 – (1) Asl iveren-alt iveren ilikisinin i mfettilerince incelenmesi sonucunda muvazaann tespitine ilikin gerekeli mfetti raporu blge mdrlnce iverenlere tebli edilir. Tebli tarihinden itibaren 6 ign iinde iverenlerce yetkili i mahkemesine itiraz edilebilir. tiraz zerine verilen kararlar kesindir.

(2) Rapora 6 ign iinde itiraz edilmemi veya mahkeme muvazaann tespitini onam ise tescil ilemi blge mdrlnce iptal edilir ve alt iveren iileri balangtan itibaren asl iverenin iileri saylr.

(3) mfettiinin muvazaal ilemi tespit etmesi durumunda; itiraz sresinin gemesi ya da mahkeme karar ile muvazaann onanmas hlinde asl iveren ve alt iveren veya vekillerine idari para cezas uygulanr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

 Gei hkm

GEC MADDE 1 – (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce kurulan ve hlen devam eden asl iveren-alt iveren ilikisinde 10 uncu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen belgeler aranmaz.

 Yrrlk

MADDE 14 – (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

 Yrtme

MADDE 15 – (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

 

 

 

 

 

 

 

 

   ILETISIM  /  KNYE  /  SITENE EKLE

 

Ekonomi  /   Finans  /   Sirketler  /   Sehirler  /   Staj  /   Sosyal Gvenlik  /   Pratik Bilgiler  /   Muhasebe  /   Denetim  /   Mevzuat  /   Haber  /   Is Hayati  /   Egitim - gretim  /   Vergi  /   SGK  /   Emeklilik  /   Asgari cret  /   Asgari Geim Indirimi  /   Torba Yasa  /   Trmob  /   SMMM  /   Sektrler  /   Soru - Cevap  /   YMM  /   Maliye  /   Resmi Gazete  /   Beyannameler  /   Seminerler  /   Kurslar  /   Yazarlar  /   Is Ilanlari  /   e-fatura  /   e-defter  /   6736 Sayili Yeniden Yapilandirma Kanunu  /   e-tebligat  /   6736 Vergi ve SGK Affi

 
e-fatura