50 VE DAHA FAZLA ALITIRILAN YERLERNDE ALITIRILMASI ZORUNLU OLAN ZRL, ESK HKML ALITIRMA ORANI


 

50 VE DAHA FAZLA ALITIRILAN YERLERNDE ALITIRILMASI ZORUNLU OLAN ZRL VE ESKHKML ALITIRMA ORANI

  (4857 Sayl Kanunu Madde 30)

 

CEZASI

ORANLAR

zel

Kamu

zrl ii altrma oran (Ayn il snrlar iinde birden fazla iyeri bulunan iverenin bu kapsamda altrmakla ykml olduu ii says, toplam ii saysna gre hesaplanr.)

zrl ve eski hkml altrmayan iveren veya iveren vekiline altrmad her zrl ve eski hkml ve altrmad her ay iin yediyzelli milyon lira para cezas (2011 Yl in 1.671,00 TL) verilir. Kamu kurulular da bu para cezasndan hibir ekilde muaf tutulamaz.

3 %

4 %

Eski hkml altrma Oran  (Ayn il snrlar iinde birden fazla iyeri bulunan iverenin bu kapsamda altrmakla ykml olduu ii says, toplam ii saysna gre hesaplanr. )

*

2 %

 

zrl ve eski hkml altrma zorunluluu (1)

 Madde 30 – (Deiik : 15/5/2008-5763/2 md.)

 

verenler, elli veya daha fazla ii altrdklar zel sektr iyerlerinde yzde zrl, kamu iyerlerinde ise yzde drt zrl ve yzde iki eski hkml iiyi meslek, beden ve ruhi durumlarna uygun ilerde altrmakla ykmldrler. Ayn il snrlar iinde birden fazla iyeri bulunan iverenin bu kapsamda altrmakla ykml olduu ii says, toplam ii saysna gre hesaplanr.

 

 Bu kapsamda altrlacak ii saysnn tespitinde belirli ve belirsiz sreli i szlemesine gre altrlan iiler esas alnr. Ksmi sreli i szlemesine gre alanlar, alma sreleri dikkate alnarak tam sreli almaya dntrlr. Orann hesaplanmasnda yarma kadar kesirler dikkate alnmaz, yarm ve daha fazla olanlar tama dntrlr. yerinin iisi iken sakatlananlara ncelik tannr.

verenler altrmakla ykml olduklar iileri Trkiye Kurumu aracl ile salarlar. Bu kapsamda altrlacak iilerin nitelikleri, hangi ilerde altrlabilecekleri, bunlarn iyerlerinde genel hkmler dnda bal olacaklar zel alma ile meslee yneltilmeleri, mesleki ynden iverence nasl ie alnacaklar, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnca karlacak ynetmelikle dzenlenir.

 

 Yer alt ve su alt ilerinde zrl ii altrlamaz ve yukardaki hkmler uyarnca iyerlerindeki ii saysnn tespitinde yer alt ve su alt ilerinde alanlar hesaba katlmaz.

 

 Bir iyerinden malulen ayrlmak zorunda kalp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan iiler eski iyerlerinde tekrar ie alnmalarn istedikleri takdirde, iveren bunlar eski ileri veya benzeri ilerde bo yer varsa derhal, yoksa boalacak ilk ie baka isteklilere tercih ederek, o andaki artlarla ie almak zorundadr. Aranan artlar bulunduu halde iveren i szlemesi yapma ykmlln yerine getirmezse, ie alnma isteinde bulunan eski iiye alt aylk cret tutarnda tazminat der.

 

 zel sektr iverenlerince bu madde kapsamnda altrlan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayl Sosyal Sigortalar Kanununa tabi zrl sigortallar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayl Kanunun 14 nc maddesinde belirtilen korumal iyerlerinde altrlan zrl sigortallarn, ayn Kanunun 72 nci ve 73 nc maddelerinde saylan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazan alt snr zerinden hesaplanan sigorta primine ait iveren hisselerinin tamam, kontenjan fazlas zrl altran, ykml olmadklar halde zrl altran iverenlerin bu ekilde altrdklar her bir zrl iin prime esas kazan alt snr zerinden hesaplanan sigorta primine ait iveren hisselerinin yzde ellisi Hazinece karlanr. veren hissesine ait primlerin Hazinece karlanabilmesi iin iverenlerin altrdklar sigortallarla ilgili olarak 506 sayl Kanun uyarnca aylk prim ve hizmet belgelerinin yasal sresi ierisinde Sosyal Gvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortallarn tamamna ait sigorta primlerinin sigortal hissesine isabet eden tutar ile Hazinece karlanmayan iveren hissesine ait tutarn denmi olmas arttr. Bu fkraya gre iveren tarafndan denmesi gereken primlerin ge denmesi halinde, Hazinece Sosyal Gvenlik Kurumuna yaplacak demenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zamm, iverenden tahsil edilir. Hazinece karlanan prim tutarlar gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarnda gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alnmaz. (Ek cmle: 31/7/2008-5797/10 md.) Bu fkrada dzenlenen tevik, kamu idareleri hari 506 sayl Kanun kapsamndaki sigortallara ilikin matrah ve oranlar zerinden olmak zere, 506 sayl Kanunun geici 20 nci maddesi kapsamndaki sandklarn statlerine tabi personeli iin de uygulanr. Bu fkrann uygulanmasna ilikin usul ve esaslar Maliye Bakanl ile alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl ve Hazine Mstearl tarafndan mtereken belirlenir. (1)

 

–––––––––––––

(1) 15/5/2008 tarihli ve 5763 sayl Kanunun 38 nci maddesiyle bu fkrann 1/7/2008 tarihinde yrrle girecei hkm altna alnmtr.

 

 Bu maddeye aykrlk hallerinde 101 inci madde uyarnca tahsil edilecek cezalar, zrllerin ve eski hkmllerin mesleki eitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi iini kurmalar, zrlnn i bulmasn salayacak destek teknolojileri ve bu gibi projelerde kullanlr. Tahsil edilen cezalarn kullanmna ilikin hususlar, Trkiye Kurumu Genel Mdrlnn koordinatrlnde, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl alma Genel Mdrl, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl Sal ve Gvenlii Genel Mdrl, zrller daresi Bakanl, Adalet Bakanl Ceza ve Tevkif Evleri Genel Mdrl ve Trkiye Sakatlar Konfederasyonu ile en ok ii ve ivereni temsil eden st kurulularn birer temsilcilerinden oluan komisyon tarafndan karara balanr. Komisyonun alma usul ve esaslar alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnca karlacak ynetmelikle dzenlenir. (1)

 Eski hkml altrlmasnda, kanunlardaki kamu gvenlii ile ilgili hizmetlere ilikin zel hkmler sakldr.

 * 5763 sayl Yasa ile 26.05.2008 tarihinden geerli olmak zere kaldrlmtr

 

 

 

 

 

 

 

 

   ILETISIM  /  KNYE  /  SITENE EKLE

 

Ekonomi  /   Finans  /   Sirketler  /   Sehirler  /   Staj  /   Sosyal Gvenlik  /   Pratik Bilgiler  /   Muhasebe  /   Denetim  /   Mevzuat  /   Haber  /   Is Hayati  /   Egitim - gretim  /   Vergi  /   SGK  /   Emeklilik  /   Asgari cret  /   Asgari Geim Indirimi  /   Torba Yasa  /   Trmob  /   SMMM  /   Sektrler  /   Soru - Cevap  /   YMM  /   Maliye  /   Resmi Gazete  /   Beyannameler  /   Seminerler  /   Kurslar  /   Yazarlar  /   Is Ilanlari  /   e-fatura  /   e-defter  /   6736 Sayili Yeniden Yapilandirma Kanunu  /   e-tebligat  /   6736 Vergi ve SGK Affi

 
e-fatura