4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR
(01.01.2011 tarihinden itibaren)

 

KANUN MADDESİ

CEZA MADDESİ

FİİL

2011 YILI CEZA MİKTARI (TL)

AÇIKLAMA

3/1-2

98

İşyerinin açılışını ve kapanışını bildirmemek, işyerini bildirme yükümlülüğüne aykırı davranmak.

122

Çalıştırılan her işçi için para cezasının kesinleşmesinden sonra bildirim yükümlülüğüne aykırılığın sürmesi halinde takip eden her ay için aynı miktar ceza

3/2

98

İşyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi

12.327

İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı ceza uygulanır.

3/2

98

Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak

1.232

Çalıştırılan her işçi için.

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

107

Bu durumdaki her İşçi İçin

7

99/a

Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak

107

Bu durumdaki her İşçi İçin

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi vermemek

107

Bu durumdaki her İşçi İçin

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak

107

Bu durumdaki her İşçi İçin

28

99/c

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

107

Bu durumdaki her İşçi İçin

29

107

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

442

İşten çıkarılan her İşçi İçin

30

101

İş Kanunu’nun 30 ncu maddesi hükümlere aykırı olarak özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırmaz ise

1.671

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.

32

102/a

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

122

Bu durumdaki her İşçi ve her ay için

32

102/a

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan banka hesabına ödememek.

122

Bu durumdaki her İşçi ve her ay için

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

442

 

38

102/b

Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek

442

 

39

102/a

Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek

122

Bu durumdaki her İşçi ve her ay için

41

102/c

Fazla çalışma ücretini ödememek veya işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde vermemek veya işçinin onayını almadan fazla çalışma yaptırmak

219

Bu durumdaki her İşçi İçin

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek

442

 

56

103

Yıllık ücrelli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,

219

Bu durumdaki her İşçi İçin

57

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

219

Bu durumdaki her İşçi İçin

59

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek

219

Bu durumdaki her İşçi İçin

60

103

Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

219

Bu durumdaki her İşçi İçin

63

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

219

 

64

104

Telafi çalışması usullerine uymamak

1.113

Bu durumdaki her İşçi İçin

65

104

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği düzenlemelerine uymamak

219

Bu durumdaki her İşçi İçin

68

104

Ara dinlenmesini uygulamamak

1.113

 

69

104

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.113

 

71

104

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak

1.113

 

72

104

Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak

1.113

 

73

104

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

1.113

 

74

104

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.113

 

75

104

İşçi Özlük dosyasını düzenlememek

1.113

 

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek

1.113

 

77

105/c

İş sağlığı ve güvenliği hükümlerine aykırı davranmak

1.232

 

78

105/a

İş sağlığı ve güvenliği tüzük ve yönetmeliklerine aykırı davranmak

245

Alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için ve alınmayan önlemler oranında izleyen her ay için aynı miktar

78

105/c

Kurma izni ve işletme belgesi almadan işyeri açmak

1.232

 

79

105/c

Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek, kapatılan işyerini izinsiz açmak

1.232

 

80

105/c

İş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak

1.232

 

81

105/c

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülüğü yerine getirmemek.

1.232

 

85/1

105/d

Mesleki Eğitim Almamış İşçi Çalıştırmak

616

Her İşçi İçin

85/2

105/3

Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştırmak veya yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak.

1.232

Her çocuk için

86

105/b

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için sağlık raporu almamak

245

Bu durumdaki her işçi için

87

105/b

18 yaşından küçük işçiler için sağlık raporu almamak

245

Bu durumdaki her çocuk işçi için

88

105/c

Gebe ve emzikli kadınlar hakkındaki yönetmelik hükümlerine uymamak

1.232

 

89

105/c

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı davranmak

1.232

 

90

106

İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetini İş-Kur'dan izin almadan yürütmek

12.327

 

92/2

107/1-a

Teftiş sırasında davete gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı  göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmek, yerine getirmemek.

9.862

 

96/1

107/1-b

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde veya kötü davranışlarda bulunmak

9.862

 

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

9.862

 

İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar
4857 Sy. İş Kanunu Madde 108 – (Değişik: 15/5/2008-5763/10 md.)
Bu Kanunda öngörülen idari para cezaları, 101 ve 106 ncı maddelerdeki idari para cezaları hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilir. (Değişik ikinci cümle: 13/2/2011-6111/79 md.) 101 inci ve 106 ncı maddeler kapsamındaki idari para cezaları ise doğrudan Türkiye İş Kurumu il müdürü tarafından; birden fazla ilde işyerleri bulunan işverenlere uygulanacak idari para cezası ise işyerlerinin merkezinin bulunduğu yerdeki Türkiye İş Kurumu il müdürünce verilir ve genel esaslara göre tahsil edilir. 106 ncı maddeye göre verilecek idari para cezası için, 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.
5326 Sy KABAHATLER KANUNU; Madde 17; (7) İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.

MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com

 
e-fatura