6736 Say?l? Kanunu ile DEFTER VE BELGELER? ?NCELEMEDE OLANLARA GET?R?LEN ?MKÂNLAR

Eklenme : 05.09.2016 14:28 | Güncelleme : | 19934  Okunma


DEFTER VE BELGELERİ İNCELEMEDE OLANLARA GETİRİLEN İMKÂNLAR 30/06/2016 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak 19/08/2016 tarihinden önce başlanıldığı halde tamamlanmamış olan vergi incelemeleri ile tarh, tahakkuk ve takdir işlemlerine, bu kanunun matrah ve vergi artırımlarına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, devam edilecektir.

Kanun hükmünden yararlanılabilmesi için, inceleme ve takdir işlemleri tamamlandıktan sonra ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bu durumda:

  • Tarh edilen verginin %50’sinin,
  • Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE tutarının,
  • Kanunun yayımlandığı tarihten sonrası için hesaplanacak gecik me faizinin,
  • Vergi aslına bağlı olmayan (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) cezanın %25’inin, ödenmesi şartıyla,
  • Vergi aslının kalan %50’sinin,
  • Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının,
  • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %75’inin,
  •  

Gecikme faizinin tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Ödemeler, ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır.

Bu hükümden yararlanılabilmesi için dava açılmaması şarttır.

 

 

6736 Sayılı Yeniden Yapılandırma ONLİNE BAŞVURU


       

Torba_Yasa  Muhasebe  Denetim

 
 
 
 
 
e-fatura
 
 
 
 
 
Mali Müsavir e-fatura
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com