6764 say?l? Torba Kanunla Mesleki E?itim Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanununda yap?lan de?i?ikliklerEklenme : 10.01.2017 06:40 | Güncelleme : 16.02.2017 10:06 | 4601  Okunma

6764 sayılı Torba Kanunla Mesleki Eğitim Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanununda yapılan değişiklikler uyarınca;


- Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları (özel üniversiteler) ile okul-aile birlikleri de 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilecek olup, kanunun yayımlandığı tarihe kadar yersiz yararlanılan 5 puanlık prim indiriminde de usulüne uygun yararlanılmış sayılacaktır.

- Çıraklık için aranan yaş şartı kaldırılıp, ortaokul mezunu olma şartı getirilmiştir.

- On ve daha fazla çalışanı bulunan işverenler çalışan personel sayısının %5’inden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okulu öğrencisi çalıştırmakla yükümlüydüler. Yapılan yeni düzenleme ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencileri de bu kapsama alınmıştır.

- İşverenlerin çalıştırdıkları aday çırak, çırak, mesleki eğitim gören stajyer veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere yapacakları ödemelerde; 20’den az personel çalıştıran işletmelerin kanun kapsamında ödeyeceği ücretin 2/3’ü, 20’den fazla personel çalıştıran işletmelerin ödeyeceği ücretlerin 1/3’ü işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.12.2016 tarihli, 29913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanunun 36 ile 48.maddeleri arasında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 54 ila 60. maddeleri arasında da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklikler yapılmıştır.

Değişikliklerin temel gerekçesi, çıraklık eğitiminin alt yapısının güçlendirilmesi ile meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin staj yapmalarını özendirici tedbirlerin alınmasına yönelik ilgili mevzuatlarda düzenleme yapılmasıdır.

Bu kapsamda, 3308 sayılı Kanunda staj ve tamamlayıcı eğitim kavramlarını içeren eklemeler ve çıraklıkla ilgili bazı değişiklikler yapılmış olup, ayrıca devlet desteği getirilmiştir. Bu değişikliklerle uyum sağlamak için 5510 sayılı yasanın ilgili maddelerinde de düzenlemeler yapılmıştır.

Bahsi geçen değişikliklerden başlıcaları aşağıda açıklanmıştır.

1. Özel Üniversiteler ve Okul-Aile Birlikleri de Beş Puanlık Prim İndiriminden Yararlanacaklar

5510 sayılı Kanunun 81. Maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine “Vakıflar tarafından kurulan yükseköğrenim kurumları ile okul-aile birliklerinde çalıştırılanlar hariç olmak üzere” ibaresi eklenerek özel üniversitelerin ve okul-aile birliklerinin de beş puanlık prim indiriminden yararlanmaları sağlanmıştır. Ayrıca bu madenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ile okul-aile birliklerinin yararlandıkları 5 puanlık hazine indirimi teşvikleri, usulüne uygun olarak yararlanılmış sayılacaktır.

2. Mesleki Eğitim Amaç ve Kapsamı Genişletildi

6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Mesleki Eğitim’in amaç ve kapsamı genişletilmiş, Mesleki ve Teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında okumakta olan öğrenciler de mesleki eğitim kapsamına alınmıştır.
Bilindiği üzere, on ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi yaptırmakla yükümlü tutulmuşlardı.
Yapılan değişiklikle, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim kapsamında yaptırılacak çalışma ve yükseköğretim kurumu tarafından belirlenecek olan mesleki ve teknik eğitim yapan yüksek eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerin de mesleki eğitim programı kapsamında değerlendirme imkânı getirilmiştir.

3. Çıraklık Şartları Değiştirildi

Daha önce çırak olabilme şartları arasında yer alan “14 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almamış olmak” şartı kaldırılmış ve “En az ilkokul mezunu olmak” şartı yerine “En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak” şartı getirilmiştir.

4. Aday Çırak, Çırak, Mesleki Eğitim Gören Stajyer veya Tamamlayıcı Eğitime Devan Eden Öğrenci Çalıştıran İşverenlere Devlet Desteği

Aday çırak, çırak, mesleki eğitim gören stajyer veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenci çalıştıran işverenler söz konusu öğrencilere net asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret ödemektedir.
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanuna eklenen geçici 12. Madde ile;
“2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz. Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri Devlet katkısı olarak ödenir…. öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır.”
hükmü getirilmiştir.

İlgili Kanun maddesinden de anlaşılacağı gibi;
İşverenlerin söz konusu hüküm kapsamında çalıştırdıkları öğrencilere yapacakları ücret ödemelerinde;20’den az personel çalıştırmaları durumunda ücretlerin 2/3’ü, 20’den fazla personel çalıştırmaları durumunda ücretlerin 1/3’ü işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

5. Yürürlük Tarihi ve Destek Süresi

Söz konusu destek, içinde bulunduğumuz eğitim-öğretim yılının bitiş tarihi olan 9 Haziran 2017 tarihine kadar devam edecek olup, Bakanlar Kurulunca beş eğitim-öğretim yılına kadar uzatılabilecektir.
Kanunun tüm maddeleri yayımı tarihi olan 9 Aralık 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

           


 

 

 


 

 


 

 

   ILETISIM  /  KÜNYE  /  SITENE EKLE

 

Ekonomi  /   Finans  /   Sirketler  /   Sehirler  /   Staj  /   Sosyal Güvenlik  /   Pratik Bilgiler  /   Muhasebe  /   Denetim  /   Mevzuat  /   Haber  /   Is Hayati  /   Egitim - Ögretim  /   Vergi  /   SGK  /   Emeklilik  /   Asgari Ücret  /   Asgari Geçim Indirimi  /   Torba Yasa  /   Türmob  /   SMMM  /   Sektörler  /   Soru - Cevap  /   YMM  /   Maliye  /   Resmi Gazete  /   Beyannameler  /   Seminerler  /   Kurslar  /   Yazarlar  /   Is Ilanlari  /   e-fatura  /   e-defter  /   6736 Sayili Yeniden Yapilandirma Kanunu  /   e-tebligat  /   6736 Vergi ve SGK Affi

 
e-fatura