Şirketin tescil ve ilan edilen adrese yapılan tebligat

Eklenme : 06.01.2017 05:50 | Güncelleme : 04.03.2017 07:25 | 8024  Okunma


Bilindiği gibi, şirketlerde kuruluş ana sözleşmesinde belirtilen adres, ticaret sicili açısından tescil edilmiş adrestir. Bu adresin değişmesi halinde mutlak suretle yeni adresin tescil ve ilanı zorunludur. Yeni adresin bütün resmi kurumlara bildirilmesi zorunludur. Özellikle vergi daireleri yönünde yeni adresin vergi dairesine bildirilmesi gerekir. Özellikle yeni değişen adresin vergi dairesine bildirilmemesinin çeşitli olumsuz sonuçları ortaya çıkar.

Örneğin;

1- Adres değişikliğinin bildirilmemesi usulsüzlük cezasını gerektirir.(213 sayılı VUK md.351,352)

2- Vergi Dairesi adresinde bulamadığı mükellefi özel esaslar yani koda alır.(KDVİRA İç genelge 2010/2)

3- Adresinde bulunmayan şirket yönünden şirketin fesih nedeni ortaya çıkar.

4- Adresinde olmayan şirket için vergi dairesi yoklama fişi ile bu durumu tespit ederek, veri kaydını kapatabilir.(Bkz. 213 sayılı VUK Md.160)

5- Adresinde olmayan şirketlerin üst üste iki dönem KDV beyannamesinin verilmemesi dolayısıyla şirketin vergi kaydı resen silinir.

6- Adresinde bulunmayan şirketin müşterilerine düzenlediği faturalar dolayısıyla alıcı müşterilerin KDV indirimleri veya KDV iadelerinde sorun yaşanabilir.

7- Yeni TTK hükümlerine göre bir şirketin resen silinebilmesinde aranan koşullardan biri de şirketin ana sözleşmesinde yer alan adresinde yapılan tebligatların şirkete yapılmış sayılacağından dolayı tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılan şirketin yeni adresini de süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum açıkça fesih sebebidir.(Ana sözleşme md.4) (Bkz .6103 sayılı yasa geç.md.7)

Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven

       

 

 

 

Pratik_Bilgiler  Muhasebe  Muhasebe_Yazarlari

 
 

 

 
 
e-fatura
 
 
 
 
 
Mali Müsavir e-fatura
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com