Türkiye'nin Muhasebe Portalı

31 Aralık 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak reeskont oranı.

Eklenme : 03.01.2017 06:14 | Güncelleme : 04.03.2017 07:17 | 2051  Okunma

31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğiyle, bu tarihte yürürlüğe girmek üzere;


- Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 8,75

- Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 9,75

olarak yeniden belirlenmiş, belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddelerine göre; senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında;

- Varsa senet üzerinde yazılı faiz oranının,

- Senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi iskonto hadlerinin,

uygulanması gerekmektedir.

238 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde reeskont tutarının hesaplanmasında; faiz oranı olarak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranının değil, kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranının esas alınması gerektiği açıklanmıştır.

Buna göre, Merkez Bankasınca yapılan değişiklik sonrasında, borç ve alacak senetlerinin reeskontu işlemlerinde dikkate alınacak oran 31.12.2016 tarihinden itibaren  %9,75 olmuştur.

Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesine göre, yabancı para ile olan borç ve alacakların reeskontunda, varsa senette yazılı faiz oranının, senette faiz oranı yer almıyorsa yukarıda yer alan Merkez Bankası tebliğindeki faiz oranı değil, değerleme günüde geçerli Londra Bankalar Arası Faiz Oranının (LİBOR) esas alınması gerekir.

Aşağıda reeskont uygulamasıyla ilgili önemli yasal düzenlemeler, konuya ilişkin kısa bir özet ve daha önce uygulanan reeskont oranları tablosu yer almaktadır.


YASAL DÜZENLEME

VERGİ USUL KANUNU

Alacaklar

Madde 281- …

Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi ıskonto haddi uygulanır.

…

Borçlar

Madde 285- …

Vadesi gelmemiş olan senede bağlı borçlar değerleme günü kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde senette faiz nispeti açıklanmışsa bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi ıskonto haddinde bir faiz uygulanır.

…

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Sıra No: 238

Reeskont tutarının hesaplanmasında; faiz oranı olarak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranı değil, kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı esas alınır.

Senede bağlı alacak ve borçlara ilişkin değerleme işlemlerinin,iç ıskontometoduna göre yapılması gerekir.

 

Reeskont hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

F = A [A x 360 / (360 + mxt)]

F: Reeskont tutarı

A: Senedin nominal değeri

m: Faiz oranı

t: Vade

 

DİKKAT

Reeskont uygulaması zorunlu değildir. Ancak seçimin bütün alacak ve borç senetleri için yapılması şarttır.

Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutmak zorundadırlar.

Reeskonta tabi tutulacak alacak veya borcun senede bağlı olması gerekir. Banka, banker ve sigorta şirketleri senede bağlı olsun veya olmasın, bütün alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutarlar.

Reeskonta tabi tutulacak alacak veya borç senedinin, ticari kazancın elde edilmesi ve idamesiyle ilgili ve gerçek bir alacak veya borç ilişkisine dayanması gerekir.

Alacak senetlerini reeskonta tabi tutanların, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmaları zorunludur.

Reeskont, katma değer vergisi dahil alacak veya borç tutarı üzerinden hesaplanır.

Yabancı para ile olan borç ve alacakların reeskontunda, senette faiz oranının yazılı olmadığı durumda, değerleme günüde geçerli LİBOR esas alınır.


REESKONT ORANLARI

Dönem

Resmi Gazete

Reeskont Oranı (%)

Tarih

No

30.12.2010 – 29.12.2011

30.12.2010

27801

15

30.12.2011 – 18.06.2012

29.12.2011

28157

17,75

19.06.2012 – 19.12.2012

19.06.2012

28328

16,50

20.12.2012 – 20.06.2013

12.12.2012

28503

13,75

21.06.2013 – 26.12.2013

21.06.2013

28684

11

27.12.2013 – 13.12.2014

27.12.2013

28864

11,75

14.12.2014 – 30.12.2016

24.12.2014

29205

10,50

31.12.2016 -

31.12.2016

29935

9,75

Saygılarımızla,

Recep Bıyık

 


REKLAM

 ,  ,  ,   

 

 


 

 


   ILETISIM  /  KÜNYE  /  SITENE EKLE

 

Ekonomi  /   Finans  /   Sirketler  /   Sehirler  /   Staj  /   Sosyal Güvenlik  /   Pratik Bilgiler  /   Muhasebe  /   Denetim  /   Mevzuat  /   Haber  /   Is Hayati  /   Egitim - Ögretim  /   Vergi  /   SGK  /   Emeklilik  /   Asgari Ücret  /   Asgari Geçim Indirimi  /   Torba Yasa  /   Türmob  /   SMMM  /   Sektörler  /   Soru - Cevap  /   YMM  /   Maliye  /   Resmi Gazete  /   Beyannameler  /   Seminerler  /   Kurslar  /   Yazarlar  /   İş İlanları  /   e-fatura  /   e-defter  /   6736 Sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu  /   e-tebligat  /   6736 Vergi ve SGK Affı  /   2016 Pratik Bilgiler  /