MERN?S sistemi ve vergi tebli?i

Eklenme : 31.12.2016 06:18 | Güncelleme : 16.02.2017 07:30 | 1474  Okunma


Bilindiği gibi, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden bütün hususların yetkili makamlar tarafından mükelleflere veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesi tebliğ olarak tanımlanmaktadır.[1] 213 sayılı VUK’nun “Tebliğ Esasları” başlıklı 93. maddesinde; “Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir. Şu kadar ki, ilgilinin kabul etmesi şartıyla, tebliğin daire veya komisyonda yapılması caizdir.” hükmü ile Yasanın 25. maddesinde tahakkuk fişi yerine ihbarname ile tebliğ yapılabileceği hükmünü birlikte düşündüğümüzde, tahakkuk fişinin tebliğinin ihtiyari olduğu, bunun dışında vergilendirmeye ilişkin tüm işlemlerin bu Yasanın tebliğe ilişkin hükümleri uyarınca tebliğinin zorunlu olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

213 sayılı VUK’nun 101. maddesinde bilinen adres kavramı ve posta ile tebliğ usulleri açıklanmıştır. Yasanın 101. maddesinde 8 bent halinde VUK’nuna göre malum adresler zikredilmiştir.   Posta ile yapılacak tebliğler, maddede belirtilen adreslerden tarih itibariyle tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya ilgili makamca tespit edilmiş olan adrese mektup göndermek suretiyle yapılacaktır.

Maddede sayılan bilinen adresler kısaca şöyledir:

1- İşe başlama dilekçesinde bildirilen adresler,

2- İşi terk halinde bildirilen adresler,

3- Vergi beyannamelerinde gösterilen adresler,

4- Yoklama fişlerinde gösterilen adresler,

5- Vergi mahkemesinde, temyiz ve itiraz dilekçelerinde veya cevap dilekçelerinde gösterilen adresler,

6- Yetkili memurlar tarafından tutanakla ilgilinin de imzası bulunmak kaydıyla gösterilen adresler,

7- Bina ve arazi vergilerinde komisyonlarınca tahrir varakalarında tespit edilen adresler,

Görüleceği üzere, 213 sayılı VUK’nun 101. maddesinde belirtilen adresler

“malum adresler” olarak gösterilmiştir. Bu adreslere ek olarak ayrıca İç İşleri Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bazı projelerde gösterdiği adresler gerçek veya tüzel kişi mükellefler yönünden veri tabanının oluşturulması ile ilgili  kurumlar tarafından paylaşılmaktadır.[2] Örneğin, MERNİS, KPS, AKS, MAKS gibi projelerde yer alan adresler de kamu kurumları tarafından paylaşılan ve veri tabanını oluşturan bilgilerdir.[3]   Bu bilgiler, Gelir İdaresi tarafından paylaşılan bilinen adresler kapsamındadır.

Bu kapsamda en güncel adres, adres kayıt sisteminden ulaşılabileceği gibi, vergi daireleri tarafından, noterler tarafından ve mahkemeler tarafından bu adreslere tebligatlar yapılabilmektedir. Bu durumda, 213 sayılı VUK’nun 101. maddesinde sayılan bilinen adresler arasında MERNİS adresi geçerli bir adres olacaktır. Tüzel kişilerde ise, MERSİS projesinde yer alan adresler bilinen adres sayılabilir.


 

 

[1] 213 sayılı VUK md. 21.

[2] ÇİTİL Bünyamin, “VUK Tebliğine İlişkin Hükümler ve Mernis Adresinin Bilinen Adres Kavramındaki Yeri”, Ocak 2013, Maliye Postası Dergisi.

[3] MERNİS: Merkezi Nüfus İdare Sistemi, KPS: Kimlik Paylaşım Sistemi, AKS: Adres Kayıt Sistemi, MAKS: Mekansal Adres Kayıt Sistemi, UAVT: Ulusal Adres Veri Tabanı,

 

Av. Nazlı Gaye Alpaslan Güven 


       

Pratik_Bilgiler  Vergi  Muhasebe

 
 
 
 
 
e-fatura
 
 
 
 
 
Mali Müsavir e-fatura
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com