Be? Soruda Bilirki?ilik Kanunu

Eklenme : 25.11.2016 07:36 | Güncelleme : | 1676  Okunma


Bilirkişilik kurumu bugüne kadar ilgili yargı yolunun tabi olduğu muhakeme kanunları ile bunlara dayanılarak hazırlanan yönetmeliklerle düzenlenmekteydi. 24.11.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ("Kanun") mevzuatımızdaki bilirkişilik müessesesini tüm yargı yollarını dikkate alarak düzenleyen ilk Kanun olma özelliğini taşıyor. Bilirkişilik Kanunu ile getirilen düzenlemeleri pratik bir şekilde değerlendirmek isteyenler için Kanun un temel prensiplerini aşağıda 5 madde halinde özetleyelim.


1  Bilirkişi Seçimi ve Kriterleri Nelerdir? 

Kanun ile bilirkişilere Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak Bilirkişilik Daire Başkanlığı nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde eğitim ve bu eğitimlerin sonunda sınavlara katılma ve oluşturulacak olan Bilirkişi Bölge Kurulları ndan uzmanlık alanlarına göre yetki alma zorunluluğu getiriliyor. Yetkinin 3 yıl süre ile geçerli olması öngörülüyor. 

Önceki düzenlemelere kıyasla Kanun yetkinlik şartlarında iki temel noktada değişiklik getiriyor:

  • Fiili çalışma süresi 5 yıla çıkartıldı.

  • Ceza almamış olma kapsamı genişletildi.

Son olarak, Kanun da belirtilen şartlara ek olarak, Başkanlık tarafından temel ve alt uzmanlık alanlarına göre farklı kriterlerin belirleneceği de düzenlendi. Söz konusu kriterler henüz nihai bir şekilde belirlenmiş değil. Bu şartlar özel hukuk tüzel kişilerinin bünyesinde bilirkişi olarak çalışacak kişiler bakımından da aranacak.

Kanun bilirkişilik başvuruları için herhangi bir tarih veya dönem öngörülmüyor.

2  Hangi Konularda Bilirkişilik Mümkündür?

Çözümü hukuki bilgi dışında özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda mahkeme bir bilirkişi görevlendirebilir. Mevzuatımızda önceden de yer alan bilirkişinin hukuki değerlendirmelerde bulunmasına ilişkin yasak Kanun un çeşitli yerlerinde vurgulanıyor. Kanun –eğer başka uzmanlık alanları yoksa- hukukçuların bilirkişi olması imkânını tamamen ortadan kaldırıyor.

3  Bilirkişi Bölge Kurullarının Görevi Nedir?

Yetkinin verilmesi, bilirkişi sicil ve listelerinin oluşturulması, mevzuata uyulmaması halinde buna ilişkin araştırma yapılması ve bilirkişilerin performans ölçümü konularında her bölge adliye mahkemesi yetki çevresinde kurulacak Bilirkişi Bölge Kurulları nabırakılmış durumda.
 

4   Bilirkişilik Yetkisi Nasıl Sona Erer?

Kişinin kendi rızası veya Bilirkişi Bölge Kurulu tarafından alınacak kararla bilirkişilik yetkisi sona erer. 

Kanun bu hususta Kurullara geniş takdir yetkisi verir. Örneğin; Bilirkişinin taşıması gereken şartları haiz olmadığı veya kaybettiği, performans değerlendirmesi veya (3. maddeye yapılan yollama sebebiyle) raporda hukuki değerlendirmede bulunulması bilirkişinin sicil ve listeden çıkartılmasına yol açabilecektir. Kurul bu hallerde çıkarma yerine uyarma cezasıyla yetinebilir veya bir yıla kadar listeden çıkarma yaptırımı uygulayabilir. Süresi içerisinde yetki yenileme talebinde bulunulmaması da sicil ve listeden çıkartılma sebebi olarak öngörülmüştür. Ancak Kurullar, bilirkişi raporlarını özel veya teknik bilgi yönünden denetleyemez.

Mevzuatımızdaki önceki düzenlemelerden farklı olarak kendi isteği dışında bilirkişi sicilinden çıkarılanların tekrar sicile girmesi mümkün görünmemektedir. Her ne kadar, çıkarma kararına karşı iptal davası yolu açıksa da Kanun bilirkişilikten çıkarma konusunda Kurul a geniş bir yetki alanı bırakıyor. 

5   Kanun da Yer Alan Diğer Önemli Hususlar Nelerdir? 

Kanun bunun haricinde daha ziyade uzmanlık alanlarına ilişkin teknik düzenlemeler içeriyor.Ayrıca Kanun ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu nun 15.maddesi de değiştirilmiş (Kanun m.40). Bu değişiklik ile TMMOB ye bağlı meslek odalarının bilirkişi seçimine ilişkin görevleri de sona ermiş durumda.

Yazarlar: Onur Küçük (Hukuk Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı) & Alican Ulgener (Hukuk Danışmanı)


       

Pratik_Bilgiler  iS_Hayati  Haber

 
 
 
 
 
e-fatura
 
 
 
 
 
Mali Müsavir e-fatura
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com