2014 YILI DEFTER TASD?KLER?NDE NOTERLER TARAFINDAN "T?CARET S?C?L TASD?KNAMES?" ?STENECEKT?R.

Eklenme : 25.11.2013 08:08 | Güncelleme : | 1749  Okunma


Aralık ayı yaklaşırken 2014 yılında kullanılacak defterlerin noterden açılış onaylarının yapılması gerekmektedir. Defterlerin onayına ilişkin yasal düzenlemeleri ve ticaret sicil tasdiknamesinin isteneceğine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Türk Ticaret Kanununun 64. Maddesinin üçüncü fıkrası “Fizik tutulan yevmiye defteri, defeteri kebir ve envanter defteri ile dördüncü fıkrada sayılan defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlamadan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılı. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerin de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.  Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hallerde noter, ticaret sicili tasdiknamesinin aramak zorundadır. Ticari defterleri elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında  noter onayı aranmaz. Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirlenir hükmünü içermektedir.

Bahse konu yasa maddesine istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı müştereken çıkardıkları “ Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ” 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Bu tebliğin 13. Maddesinin birinci fıkrası; “Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasına ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır. Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur. “  hükmünü içermektedir.
Yine 27 Ocak 2013 tarih ve 28548 syılı Resmi gazetede yayımlanan Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 16. Maddesi sicil tasdiknamesi ile ilgili açıklamalar yer almıştır.
Yukarıdaki kanun ve tebliğ’den anlaşılacağı üzere defterlerin açılış onaylarında ticaret siciline kayıtı mükellefler için ticaret sicil tasdiknamesi  noterler tarafından aranmasının zorunlu olduğu açıkça belirtilmiştir.
Bilindiği gibi 2014 yılında tutulası gereken yasal defterlerin açılış onaylarının Aalık ayı sonuna kadar yaptırılması zorunludur. Üyelerimiz iş yoğunluklarından ötürü haklı olarak her sene Aralıkayı geldiğinde sicil tasdiknamesinin noter tarafından istenmemesi konusunda bir beklenti içerisini girmektedir. Oda yönetimi olarak, bu konuya ilişkin Bakanlık yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, bu sene ticaret sicil tadiknamesinin kesinlikle aranacağı, konuya ilişkin herhangi bir yasal düzenleme çalışması içerisinde olmadıklarını belirtmişlerdir.
Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 6. Fıkrası “Sicil tasdiknamesi tasdiknamede yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir.”  Bu fıkradan anlaşılacağı üzere bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı sürece kullanılabileceğidir. Yani bir defa alınıp dosyamızda muhafaza ettiğimizde her sene aslı ile birlikte fotokopisini notere ibraz ettiğimizde tekrar ticaret sicil tasdiknamesi alınmasına gerek yoktur.
Ticaret sicil müdürlüklerinde oluşabilecek yoğunluktan dolayı Ticaret Sicil Tasdiknamesi bulunmayan müşterimiz olan firmaların bir an önce bu belgeyi alması hususunda uyarmaları yerinde olacaktır.
Çalışmalarınız başarılar diler, saygılarımız sunarız.

Mehmet OKKALI
Ankara SMMM Odası Başkanı
 

      0 

   

 
 
 
 
 
e-fatura
 
 
 
 
 
Mali Müsavir e-fatura
 
 
 
 
 
 
MUHASEBE WEB - Muhasebe Hakkında Herşey
muhasebeweb@gmail.com

 
e-fatura